Φοίτηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 
- ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.Δ. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08)


α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις  πενήντα (50).
β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν - δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.
γ. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις  πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.
δ. Στη περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες … ) μεβεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι πραγματοποιούμενες  απουσίες θεωρούνται ως μη γενόμενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).
 
- ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη) Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06,       Π.Δ. 50/08
 Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις  πενήντα (50) και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
 
Σημειώνεται ότι:
Για τους μαθητές που φοιτούν στα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια τα αριθμητικά όρια προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16) Π.Δ. 185/1990, Π.Δ. 60/2006, Π.Δ 50/2008         Για τους μαθητές που φοιτούν στα Μουσικά Σχολεία τα αριθμητικά όρια προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16) Υ.Α. Γ2/3850/16-06-1998, Π.Δ.60/2006         Για μαθητές με προβλήματα υγείας (σακχαρώδη διαβήτη, αιμορροφιλία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) προσαυξάνεται το όριο των απουσιών σύμφωνα με την Υ.Α. Γ2/2209/18-03-1998, την Γ2/339/21-01-1991 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την Γ2/49918/19-05-2005 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.