Φοίτηση

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Π.Δ.104/1979, Π.Δ. 485/1983, Π.Δ 185/1990, ΥΠΕΠΘ  Γ2/6849/11-12-1998.
 
 
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο κάθε μήνα και να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή και το διευθυντή του σχολείου για τις απουσίες του παιδιού του.
 
Όταν ο μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει τον κηδεμόνα του με ταχυδρομική επιστολή. Ο κηδεμόνας οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή. Ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση γιατρού νοσοκομείου ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών λόγων αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα , που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Οι ημέρες που μπορεί να δικαιολογήσει αθροιστικά ο γονιός είναι δέκα (10). Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμη έξι ( Γ2/2004/16.5.91,ε.) επιπλέον ημέρες μπορούν να δικαιολογηθούν από το διευθυντή του σχολείου. O Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί να δικαιολογήσει πολυήμερη  νοσηλεία μαθητή  σε νοσοκομείο ( μέχρι 24 ημέρες).

 Για τους μαθητές που φοιτούν στα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια τα αριθμητικά όρια προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16) Π.Δ. 185/1990, Π.Δ. 60/2006, Π.Δ 50/2008,  Για τους μαθητές που φοιτούν στα Μουσικά Σχολεία τα αριθμητικά όρια προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16) Υ.Α. Γ2/3850/16-06-1998, Π.Δ.60/2006,  Για μαθητές με προβλήματα υγείας (σακχαρώδη διαβήτη, αιμορροφιλία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) προσαυξάνεται το όριο των απουσιών σύμφωνα με την Υ.Α. Γ2/2209/18-03-1998, την Γ2/339/21-01-1991 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την Γ2/49918/19-05-2005 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σημειώνεται ότι: