Προαγωγή

Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου των μαθητών του ημερήσιου Γυμνασίου
(Π.Δ. 465/81, Άρθρο 7, όπως αντικαταστάθηκε από Π.Δ. 182/84, άρθρο 1)


Α. Γενική κατηγορία μαθητών

1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:
α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).
β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β΄ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).
γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α΄ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α΄ ομάδας τουλάχιστον δεκατρία (13). (Όχι πλήρες, δηλαδή 12 1/2 , σύμφωνα με τη Γ2/1293/2-5-84/ΥΠΕΠΘ)

Η εγκύκλιος Γ2/1293/2-5-84/ΥΠΕΠΘ, αναφέρει σχετικά:
Παράγραφος 2. Σχετικά επισημαίνουμε το εδάφιο γ του Αρθρου 1 " όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και της Α` ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13)". Όπως διατυπώνεται η πρόταση προκύπτει ότι δεν απαιτείται, όπως μέχρι σήμερα, το πλήρες δεκατρία. Επομένως όταν το άθροισμα όλων των μαθημάτων της Α` ομάδας διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων δίδει μέσο όρο 12,5 ή και μεγαλύτερο, τότε ο μαθητής προάγεται.

δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

2. Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική- ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.


Παραπομπή σε κλάδο μαθήματος (Π.Δ. 447/93, Άρθρο 3)
Παράγραφος 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 429/91 συμπληρώνεται ως εξής: "Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στο κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.


Υπολογισμός των τεσσάρων μαθημάτων για την παραπομπή (Γ2/3344/17-5-95)
Μαθητής ημερήσιου ή εσπερινού Γυμνασίου, που υστερεί σε κλάδους, όχι του ιδίου μαθήματος αλλά ανεξαρτήτων μαθημάτων και εξάγεται γι’ αυτό απορριπτικό αποτέλεσμα, τότε ανά δυο οι κλάδοι των ανεξαρτήτων μαθημάτων θα θεωρηθούν ως ένα μάθημα για τον υπολογισμό των τεσσάρων μαθημάτων.


3. Απόρριψη μαθητή:
Ο μαθητής, που δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, (δηλαδή όταν υστερεί σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα) δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη.

Β. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
Προαγωγή ή απόλυση μαθητών ημερήσιου Γυμνασίου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Π.Δ. 191/92, Άρθρο 5)

Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Νόμου 1566/85), των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου Νόμου έχουν πιστοποιηθεί, εφόσον δεν είναι προφανείς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φοιτούν : α) ως εντεταγμένοι σε κανονικά Γυμνάσια β) σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά Γυμνάσια και γ) σε αυτοτελή ειδικά Γυμνάσια, προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται η απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 182/84 με μείωση του προβλεπόμενου από το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέσου όρου σε "τουλάχιστον δώδεκα (12)". (Δηλαδή 11και 1/2).
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 

Παρατήρηση 1η: Το άρθρο 32 του Ν. 1566/85 καταργήθηκε με το Ν. 2817/2000, Άρθρ. 5, παρ. 4 α. Οι κατηγορίες (ομάδες) όμως των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονταν εκεί, περιλαμβάνονται στο νέο Νόμο 2817/2000, άρθρο 1, παρ 2 και 3.
 

Ποια είναι τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ( Ν. 2817/2000, Άρθρο 1)


Έννοια, σκοπός και καθεστώς
 

1. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών. διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.
 

2. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι:
α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
β) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).
γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας.
δ) Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας.
ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία.
στ) Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.
 

3. Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους.
Οι μαθητές για τους οποίους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, καθώς και οι μαθητές που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική , εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση. δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
5. Οι ειδικές περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων διαπιστώνονται από τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.).


Παρατήρηση 2η: Νομίζουμε ότι μέχρι την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2817/2000, άρθρο 1, παράγραφος 22, που να καθορίζει ανάμεσα στ’ άλλα και «την αξιολόγηση και την βαθμολογία των μαθητών που έχουν χαρακτηριστεί ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις», ισχύουν τα μειωμένα βαθμολογικά όρια προαγωγής και απόλυσης για τους εν λόγω μαθητές, που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Π.Δ. 191/92, (δηλαδή κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης όταν υστερούν σε ένα μέχρι τέσσερα μαθήματα της Α΄ ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α΄ομάδας τουλάχιστον 12, όχι πλήρες, δηλαδή 11και 1/2 , σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο Γ2/1293/2-5-84/ τουΥΠΕΠΘ).


Γ. Μαθητές Μωαμεθανοί στο Θρήσκευμα (Π.Δ. 264/76, άρθρο 5)


Οι Μωαμεθανοί το Θρήσκευμα Έλληνες μαθηταί των Ελληνικών Γυμνασίων προάγονται από τάξεως εις τάξιν ή απολύονται του Γυμνασίου, εφ` όσον εις έκαστον των μαθημάτων των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών έχουν βαθμόν τουλάχιστον 8 , εις έκαστον δε των λοιπών μαθημάτων βαθμόν τουλάχιστον 10 και γενικόν μέσον όρον βαθμολογίας τουλάχιστον πλήρες 10.


Δ. Μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού που φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία της χώρας (Π.Δ. 182/84, Άρθρο 3)
 

Το όρθρο 2 του Π. Δ. 155/78 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασης τους ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στηγ Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που φοίτησαν επί δυο τουλάχιστον συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης δε βαθμολογούνται στο μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στο μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) και γραπτό στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
3. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε. που λειτουργούν στην Ελλάδα, μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης σχολικό έτος, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής της στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και γραπτό με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα.
4. Οι μαθητές της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησης του στο Ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.
5. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτό και φοιτούν σε Ελληνικό Γυμνάσιο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων για κάθε περίπτωση. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:
α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων πλήρες οκτώ (8) .
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας αυτής πλήρες δέκα (10).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας.
ΙΙ. Οι ανωτέρω μαθητές κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο καθώς και οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:
α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων πλήρες δέκα (10).
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδος αυτής δώδεκα (12).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας.
7. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής, όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού.
8. Οι ανωτέρω μαθητές, όταν δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απολύσεως και οφείλουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 465/81 για τους μαθητές του Γυμνασίου και των διατάξεων του Π.Δ. 352/75 (ΦΕΚ 103 τ. Α`/31.5.75) για τους μαθητές του Λυκείου.
9. Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.


Ε. Χαρακτηρισμός Μαθημάτων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο.
( Π.Δ. 465/81, Άρθρο 1, σε συνδυασμό με Π.Δ. 447/93 και Π.Δ. 319/2000)


1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο, δημόσιο και Ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό, κατατάσσονται σε δύο ομάδες ως εξής :
Μαθήματα Α΄ ομάδας (Βασικά):
α) Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (με κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση)
β) Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (με κλάδους τη Νεοελληνική Λογοτεχνία και τη Γλωσσική διδασκαλία)
γ) τα Μαθηματικά,
δ) τα Θρησκευτικά,
ε) η Ιστορία,
στ) τα Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος,
ζ) η Φυσική και η Χημεία (που αποτελούν 2 κλάδους)
η) η Γεωγραφία
(η Γεωλογία δεν διδάσκεται σήμερα, η Ανθρωπολογία – Υγιεινή δεν διδάσκονται σήμερα)
θ) η Βιολογία,
ι) οι Ξένες γλώσσες.
ια) το μάθημα της Πληροφορικής της Γ΄ Γυμνασίου
( προσθήκη της Πληροφορικής με το Π.Δ.213/89, άρθρο2,παρ.1)
Μαθήματα Β΄ ομάδας (μη Βασικά):
α) ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός,
β) η Φυσική Αγωγή,
γ) Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής (αποτελείται από τον κλάδο της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών)
δ) η Οικιακή Οικονομία.
ε) η Πληροφορική και Τεχνολογία της Α΄και Β΄τάξης Γυμνασίου (που αποτελούν 2 κλάδους).