Απουσίες

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Π.Δ.104/1979, Π.Δ. 485/1983, Π.Δ 185/1990, ΥΠΕΠΘ  Γ2/6849/11-12-1998.
 
 
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο κάθε μήνα και να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή και το διευθυντή του σχολείου για τις απουσίες του παιδιού του.
 
Όταν ο μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει τον κηδεμόνα του με ταχυδρομική επιστολή. Ο κηδεμόνας οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή. Ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση γιατρού νοσοκομείου ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών λόγων αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα , που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Οι ημέρες που μπορεί να δικαιολογήσει αθροιστικά ο γονιός είναι δέκα (10). Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμη έξι ( Γ2/2004/16.5.91,ε.) επιπλέον ημέρες μπορούν να δικαιολογηθούν από το διευθυντή του σχολείου. O Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί να δικαιολογήσει πολυήμερη  νοσηλεία μαθητή  σε νοσοκομείο ( μέχρι 24 ημέρες).
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:     
 

-      Επαρκής  χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον:
        α)  το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 64.
        β) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι
        δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια.
        γ) ο σύλλογος κατ΄εξαίρεση μπορεί να δικαιολογήσει πάνω από 114 έως 164 εφόσον οι πάνω από
        τις 64 είναι όλες δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια και ο μέσος όρος της προφορικής
        βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15.
       δ) Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ οι μαθητές – πρωταθλητές ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών που
       οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις ( Π.Δ. 294/80, αρ.1).
 
-      Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση:
 
       α) Πάνω από 114 απουσίες και όχι περισσότερες από 164, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις 64
       είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια με μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας κάτω από το
       15.
 
       β) Ο σύλλογος με πράξη του τις πάνω από 164 απουσίες και όχι περισσότερες από 214 από τις οποίες
       όλες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες οι οφείλονται σε ασθένεια με επίδοση προφορικής
       βαθμολογίας πάνω από 15. Οι μαθητές της ελλιπούς φοίτησης παραπέμπονται σε ολική κατά
        Σεπτέμβριο εξέταση.

 
-      Ανεπαρκήςφοίτηση:
 
-      Η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω
περιπτώσεις. Ο μαθητής της ανεπαρκούς φοίτησης είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την τάξη (Π.Δ. 104/79, 3, 4).