Βιβλία

Όλοι οι μαθητές του ΕΠΙ προμηθεύονται δωρεάν:

  • βιβλία των εκδόσεων του φροντιστηρίου
  • επιλεγμένα βιβλία των πιο γνωστών εκδοτικών οίκων
  • πολυτελείς  σημειώσεις των καθηγητών του Φροντιστηρίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Επίσης έχουν πρόσβαση σε μια πλήρη δανειστική βιβλιοθήκη σχολικών βοηθημάτων, λεξικών, οδηγών επαγγελματικού προσανατολισμού κλπ.